ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลแม่เมาะ

จำนวนผู้ป่วย ARI
ประจำวันที่ 23-02-2024        7 ราย
ประจำเดือน 02-2024       297 ราย
จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 23-02-2024        87 ราย
ประจำเดือน 02-2024       1737 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 23-02-2024        105 ราย
ประจำเดือน 02-2024       2234 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 23-02-2024        7 ราย
ประจำเดือน 02-2024       152 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 23-02-2024        18 ราย
ประจำเดือน 02-2024       447 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 23-02-2024       0 ราย
ประจำเดือน 02-2024       296 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 23-02-2024       62 ราย
ประจำเดือน 02-2024       763 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 23-02-2024        22 ราย
ประจำเดือน 02-2024       338 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 23-02-2024        9 ราย
ประจำเดือน 02-2024       258 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 23-02-2024        21 ราย
ประจำเดือน 02-2024       327 ราย
จำนวนผู้รับบริการสุขภาพจิต
ประจำวันที่ 23-02-2024        3 ราย
ประจำเดือน 02-2024       333 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 23-02-2024        28 ราย
ประจำเดือน 02-2024        518 ราย
จำนวนผู้รับบริการ
ประจำวันที่ 23-02-2024
   473 คน      482 ครั้ง
จำนวนผู้รับบริการ
ประจำเดือน 02-2024
   7522 คน      10701 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 23-02-2024 แยกตามสิทธิ์

รายการ คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย

UC (บัตรทอง มี ท.)

310

316

67,446.00

UC (บัตรทอง ไม่มี ท.)

48

48

17,921.00

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

42

42

14,746.00

บัตรประกันสังคม

62

65

22,914.00

อื่นๆ (ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน / ชำระเงินเอง)

11

11

1,523.00

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2024 แยกตามสิทธิ์

รายการ คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย

UC (บัตรทอง มี ท.)

5021

6831

2,357,158.00

UC (บัตรทอง ไม่มี ท.)

723

1036

497,770.00

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

582

937

458,041.50

คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน

7

9

4,111.00

บัตรประกันสังคม

1075

1500

648,089.50

อื่นๆ (ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน / ชำระเงินเอง)

299

380

161,487.00

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2024

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 1346
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 798
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวน 205
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 104
B24 Unspecified human immunodeficiency virus disease 101
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 96
M6260 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 89
U5733 โรคที่เกี่ยวกับลม 86
K30 Dyspepsia 84
R42 Dizziness and giddiness 81

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 02-2024

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 12
I500 Congestive heart failure 8
N390 Urinary tract infection, site not specified 7
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 6
D560 Alpha thalassaemia 5
J189 Pneumonia, unspecified 4
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower 4
T793 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classifie 4
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 3
E119 NIDM Without complications 3

จำนวนผู้ป่วย Refer แยกตาม ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2024

จำนวนผู้ป่วยรับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แยกตามระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2024