ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 06-2022
1912 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 06-2022
496 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 06-2022
2178 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 06-2022
172 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2022
184 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 06-2022
291 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 06-2022
166 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 06-2022
194 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2022
11 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 06-2022
155 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 06-2022

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 996
I10 Essential (primary) hypertension 867
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 431
U119 Need for immunization against COVID-19 380
K30 Dyspepsia 138
K030 Other diseases of hard tissues of teeth 118
U7506 อาการอื่นๆ 103
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 101
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 91
R42 Dizziness and giddiness 87

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 06-2022