ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 06-2023
709 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 06-2023
177 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 06-2023
728 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 06-2023
66 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2023
35 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 06-2023
162 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 06-2023
76 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 06-2023
52 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2023
21 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 06-2023
58 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 06-2023

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 393
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 140
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 124
K021 Dental caries 37
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 35
K30 Dyspepsia 34
E785 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 34
U119 Need for immunization against COVID-19 32
R42 Dizziness and giddiness 30
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 30

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 06-2023