ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 08-2021
167 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 08-2021
12 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 08-2021
126 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 08-2021
22 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 08-2021
21 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 08-2021
23 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 08-2021
18 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 08-2021
9 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 08-2021
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 08-2021
44 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 08-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 61
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 49
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 27
F1521 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 13
F410 Other anxiety disorders 12
F3200 Depressive episode 12
F419 Other anxiety disorders 11
F2098 Schizophrenia 10
K30 Dyspepsia 7
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 7

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 08-2021