ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 02-2023
87 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 02-2023
40 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 02-2023
66 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 02-2023
5 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2023
23 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 02-2023
21 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 02-2023
27 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 02-2023
11 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2023
42 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 02-2023
24 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2023

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 222
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 79
F410 Other anxiety disorders 11
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 10
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 10
F3200 Depressive episode 8
F2098 Schizophrenia 7
F1050 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol 7
K051 Gingivitis and periodontal diseases 7
R42 Dizziness and giddiness 6

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2023